De medezeggenschapsraad (MR)

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk.
Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen
aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (hierna MR)
die het overleg tussen beide groepen regelt.
 
De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven
in het reglement. De MR op onze school bestaat uit vier leden.
Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit
en door het personeel van de school. 
 
Stichting EdumareVPR heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men
onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke
scholen van het bestuur van belang zijn.
 
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig
in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR
zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken,
adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden
van voorstellen van het bestuur.
 
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak
van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op
school van belang zijn, komen in de MR aan bod.
Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via
de MR aankaarten. De vergaderingen van de MR
en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.


Vertegenwoordigers
Vanuit de ouders: 
- Brenda van Houten
- Natasja Kornaat
Vanuit de leerkrachten: 
- Caroline Kik
- Daniëlle Lesuis