Leerling Ontwikkel- & Volgsysteem 

De Hoorn werkt met een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. 

Genormeerde instrumenten 
De school gebruikt voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen de volgende genormeerde instrumenten: Cito gr 3 t/m 8 (volgen van didactische ontwikkeling) , ‘KIJK!’ (leerlingvolgsysteem voor kleuters), ZIEN! (monitoren van sociaal emotionele ontwikkeling).  We gebruiken de IEP-eindtoets voor groep 8. In april 2022 starten we met de basistraining ‘Kanjer’  (leerlingvolgsysteem en aanbod voor in de klas v.w.b. gedrag).  

Naast al deze niet-methode gebonden toetsen worden analyses uit methode gebonden toetsen gemaakt. Deze analyses worden uitgevoerd door de leerkrachten en kwaliteitscoördinator zodat opbrengsten gecheckt worden aan de leerverwachtingen. Wanneer een leerling onvoldoende scoort op een methodegebonden toets, op één van de hoofdvakken, wordt een analyse uitgevoerd om vervolgstappen in te kunnen zetten.

Parnassys
In het leerlingvolgsysteem Parnassys houden we bij welke afspraken, gesprekken en vervolgacties we hebben besproken en hebben uitgezet. Parnassys is voor ons het digitale leerlingdossier. 

Methodegebonden toetsen 
De leerling wordt, volgens de leerlijnen, periodiek getoetst op de kennis en vaardigheden die de leerling zich eigen heeft gemaakt. Deze toetsen worden gebruikt als afsluiting van een bepaalde hoeveelheid leerstof. De leerkracht gebruikt hiervoor de toetsen die horen bij de methode waaruit de leerlingen les krijgen. Deze toetsen worden methodegebonden toetsen genoemd. Dit is tevens een belangrijke bron van informatie voor onze school, niet alleen over de leerling, maar ook over of de leerstof en wijze van lesgeven aansluit bij de leerlingen. 

Wanneer de leerkracht een bepaald onderwerp heeft behandeld, kan zij met deze toetsen direct en vrij eenvoudig zien of de leerling zich de stof eigen heeft  gemaakt en kan toepassen. Waar nodig wordt de lesstof aangepast of wordt er een periode gewerkt aan hiaten. Zo wordt er volgens de leerlijnen gewerkt en loopt de leerling zo min mogelijk achterstanden op. 

 

CITO-toetsen 
De uitkomsten van de gemaakte CITO-toetsen worden in het registratiesysteem Parnassys verwerkt. Hiermee volgt de leerkracht de vorderingen van leerlingen op digitale en systematische wijze. De leerkracht krijgt hiermee inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. De afname van de toetsen gebeurt aan de hand van de toetskalender. 
Het leerrendement van de leerling wordt op vaste evaluatiemomenten langs de leerverwachting gelegd om het onderwijs tijdig bij te kunnen sturen. De Hoorn werkt met een schoolambitie, zodat we met elkaar weten waar we naartoe werken. De schoolambitie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod.