Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof mogelijk indien:
 
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.
 
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien de ouders van de leerling een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
 
Aanvraagformulier vakantie en verlof >