Hoe ouders worden betrokken

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Geregeld contact met de ouders is één van de zaken waar we op De Hoorn speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis is fijn voor de kinderen, de ouders en de school. Door een goed contact kan de opvoeding thuis en begeleiding op school op elkaar worden afgestemd. Hierdoor wordt de kans groter dat een kind zich thuis voelt op school en de leerresultaten verbeteren. 

Communicatie met ouders 

Ouders worden bij ons op school op verschillende manieren en tijden geïnformeerd

Parro 

Op De Hoorn gebruiken we Parro als belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders/verzorgers. Met Parro kunnen ouders de dagelijkse activiteiten van hun kind op school volgen. Ouders ontvangen bijvoorbeeld foto's of andere updates vanuit de groep. Ook kunnen ouders zich opgeven om mee te doen met activiteiten of inschrijven voor ouderavonden. Alles binnen één overzichtelijke app! 

Informatiegesprek 

Met alle ouders/ verzorgers die de school willen gaan bezoeken wordt een uitgebreid informatiegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek worden o.a. de visie en de werkwijze van de school besproken. 

Informatieavond en kind-vertelgesprek 

Aan het begin van het schooljaar wordt een algemene informatieavond en een kind-vertelgesprek georganiseerd. 

Tijdens de informatieavond maken ouders/ verzorgers kennis met de leerkracht van hun kind en worden de leerstof en bijzonderheden van de groep gepresenteerd. 

Tijdens het kind-vertelgesprek krijgen kinderen en ouders/ verzorgers de gelegenheid om aan de nieuwe leerkracht te vertellen welke informatie zij nodig achten om met de leerkracht te delen. Deze informatie kan belangrijk zijn om het onderwijs beter op de kinderen te kunnen afstemmen. Ter voorbereiding van dit gesprek kunnen ouders/ verzorgers een vragenlijst invullen. 

Rapporten en rapportgesprekken 

Kinderen leveren op school elke dag prestaties die gewaardeerd worden. Over de waardering van die prestaties informeren we u voor de groepen 1 t/m 8 twee keer per jaar via het rapport. Na de rapporten wordt u in de gelegenheid gesteld om over het werk van uw kind te spreken. Op deze dagen bent u welkom op school voor een tien-minuten gesprek. 

Inloop 

Dit schooljaar zijn er 8 inloopmomenten vastgezet op de jaarkalender. Als ouder/verzorger kunt u met uw kind mee naar binnenlopen en een startopdracht meedoen. Op deze momenten kunnen de kinderen laten zien wat er zoal gedaan wordt in de klas en hoe er gewerkt wordt. We zien u als ouder/verzorger natuurlijk heel graag in de school. 

Klachtenregeling 

Indien ouders ontevreden zijn over bepaalde zaken op school, gaan we er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en/of de directie aan te spreken. Als ouders er met de leerkracht en/of de directie niet uitkomt en de klacht naar de mening van de ouder niet naar behoren is opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of er kan een klacht worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie.

 • Landelijke Klachtencommissie

 • Postbus 82324 • 2508 EH Den Haag

 • 070-3861697 
 

Korte contactmomenten 

Wij zijn altijd bereid om buiten de geplande oudergesprekken om met u te praten over uw kind. Als u behoefte heeft aan een gesprek, kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.

Gesprek met directie/kwaliteitscoördinator 

We gaan er van uit dat bij u vragen / opmerkingen omtrent het onderwijs aan uw kind in eerste instantie contact heeft met de leerkracht. Als er zaken zijn die u wilt bespreken met de directie/ kwaliteitscoördinator bent u vanzelfsprekend ook altijd van harte welkom. 

Informatievoorziening aan en van gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van het kind verloopt. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Indien een ouder niet met het gezag is belast ontvangt hij/ zij op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie met betrekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen tenzij:

 • de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden verstrekt of

 • het belang van het kind zich daartegen verzet. 

Indien de school een verzoek om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan verzoeker/verzoekster. 

Alle ouders hebben naar de school een schriftelijke informatieplicht. Dit houdt in dat de school op de hoogte moet worden gesteld betreffende hun Burgerlijke Staat. De Burgerlijke Staat moet worden ingevuld op het inschrijfformulier. Eventuele wijzigingen hierin in de loop van de basisschoolperiode van de kinderen moeten doorgegeven worden, zo ook in het geval van een echtscheiding.